آیین نامه ها و فرم های دوره كارشناسي

آيين‌نامه‌ها

آیین‌نامه کارآموزی
دستورالعمل اخذ و ارائه نمره درس كارآموزي

محتوای گزارش پایانی دوره کارآموزی

شیوه‌نام دوره کوآپ (کار و آموزش پایدار) مهندسی هوافضا

نحوه درخواست تعریف پروژه کارشناسی و اخذ واحد آن در سامانه آموزش

دستورالعمل ثبت نام و ارائه نمره درس پروژه کارشناسی

تحصیل همزمان دانشجویان استعدادهای درخشان در دو رشته

دوره فرعی مهندسی هوافضا

سایر آیین نامه ها

فرم‌ها

فرم اخذ کارآموزی

فرم تطبیق دروس دوره کارشناسی مهندسی هوافضا

سایر فرم ها